KLACHTENREGELING STRUCTUUR BEWIND

KLACHTENREGELING STRUCTUUR BEWIND


Artikel 1 | Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

Organisatie:
Structuur Bewind

Bewindvoerder:
Degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en rekening en verantwoording aflegt over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen.

Cliënt:
Een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en de organisatie is benoemd tot bewindvoerder, respectievelijk met wie de organisatie een overeenkomst heeft afgesloten.

Bezwaar:
Een mondeling of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

Klacht:
Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

Artikel 2 | Bezwaren

Een bezwaar wordt binnen 14 dagen behandeld door de bewindvoerder. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder is afgehandeld. Is de cliënt niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 3 | Klachten

Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet tenminste voorzien zijn van:

a. naam, adres en BSN van de cliënt,
b. datum van indienen klacht,
c. een duidelijke omschrijving van de klacht,
d. handtekening.

De klacht dient gestuurd te worden aan:

Structuur Bewind
Afd. Klachtenbehandeling
Postbus 3136
6202 NC Maastricht

Artikel 4 | Behandeling klacht

Een ingediende klacht zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een termijn van zes weken behandeld worden door de bewindvoerder met inachtneming van het volgende:

• De bewindvoerder stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt.
• De bewindvoerder tracht de klacht telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

Indien de cliënt de uitkomst niet ziet als een oplossing, heeft de cliënt de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de toezichthoudende kantonrechter.

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:

a. de klacht anoniem is,
b. het feit waarover geklaagd wordt langer dan zes maanden voor indiening heeft plaatsgevonden,
c. de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 5 | Archivering klacht

De bewindvoerder archiveert de afgehandelde klachten in het dossier van de cliënt en archiveert de klacht in het klachtenregister.

Artikel 6 | Geheimhouding

Structuur Bewind en cliënt zullen onder strikte geheimhouding voor, tijdens én na de behandeling van het bezwaar en/of de klacht handelen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, dit om wederzijdse belangen niet te schaden.

Artikel 7 | Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd en geldt uitsluitend voor cliënten van Structuur Bewind. Cliënten kunnen zich bij het indienen van een klacht door iemand laten vertegenwoordigen.