PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING


Structuur Bewind, gevestigd te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inleiding
In dit document geven wij u informatie hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze wettelijke taken en werkzaamheden ontvangen.

Onze dienstverlening
Ten behoeve van onze cliënten verrichten wij alle taken die horen bij het uitoefenen van beschermingsbewind zoals deze in de wet zijn neergelegd.

Uw persoonsgegevens
Om de werkzaamheden als uw wettelijke vertegenwoordiger goed uit te kunnen voeren verwerken wij uw persoonsgegevens en financiële gegevens. Denk hierbij aan:

• Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres;
• Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum;
• Gegevens over uw gezinssituatie;
• Gegevens over uw inkomsten, uitgaven en vermogen;
• Gegevens over eventuele schulden;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Structuur Bewind zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Dit zijn gegevens die nodig zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Dit kunnen de volgende gegevens betreffen:

• Medische gegevens;
• Structuur Bewind verwerkt persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is (toestemming, beschikking van de rechtbank);
• Aanvragen van de onderbewindstelling;
• Contactpersonen (zorgverleners/hulpverleners/betrokken instanties).

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij uiterst zorgvuldig om. Wij hebben praktische- en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Wij gebruiken online applicaties zoals Onview, Office 365 en internetbankieren. Dit gebeurt in een beveiligde omgeving. Regelmatig worden back-ups gemaakt om uw en onze gegevens veilig te stellen en te herstellen bij calamiteiten.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Om onze werkzaamheden als bewindvoerder uit te voeren deelt Structuur Bewind uw gegevens met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Structuurbewind gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Structuurbewind gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl

Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Heeft u vragen of klachten? 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.  

De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Tot slot
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag.

U kunt ons telefonisch bereiken onder nummer 043 20 410 35. U kunt ons ook mailen op info@structuurbewind.nl.